Конысбаева Бибигуль Тишановна
Секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту
(қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың, облыстардың
тексеру комиссиясының төрағасының,
республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
жылғы « » №

«Келісілді»*
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары
тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама
әкімшісі басшысы
________________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20___ж.«__» _____________
мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

110 Облыс мәслихаттың аппараты
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2018 – 2020 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001. 000. Облыс мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Құлшар М.И.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Конституциясы, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 – IV Бюджет кодексінің 12 тармағының 64 бабы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
облыстық, облыстық бюджет құрамында бекітілетін;
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
облыстық мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету, оның органдарын және депутаттарды; мазмұнына қарай
жеке бюджеттік бағдарлама;
іске асыру түріне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама.
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мәслихат депутаттарына сессиялар мен тұрақты комиссиялардың мәжілістеріне материалдар дайындау жөніндегі ұйымдастыру жұмыстарын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесіне қол жеткізу үшін қызметтің мынандай түрлері қажет:
– мәслихат депутаттарына сессиялар мен тұрақты комиссиялардың мәжілістеріне материалдар дайындау жөніндегі ұйымдастыру жұмыстарын қамтамасыз ету;
– құқықтық қамтамасыз ету;
– облыстық мәслихат сессиясының жұмысын техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету;
– қызметтің өзге де түрлерімен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстық мәслихаттың қызметің қамтамасыз ету: ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық – техникалық және өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асырады, депутаттарға өздерінің өкілеттігін жүзеге асыруға көмек көрсету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы  

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы

жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
001.000. Облыс мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету мың теңге 38330,0 40584,0 40547,0 41905,0 43566,0
Жалпы  бюджеттік бағдарлама  бойынша шығыстар мың теңге 38330,0 40584,0 40547,0 41905,0 43566,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: жергілікті бюджет қаражаты есебінен облыстық мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету;
ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жергілікті бюджет қаражаты есебінен облыстық мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету: ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық – техникалық және өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асырады, депутаттарға өздерінің өкілеттігін жүзеге асыруға көмек көрсету.

  

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымда

ғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымда

ғы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
 

015.  Жергілікті  бюджет қаражаты  есебінен

 

мың       теңге

38330,0
 

 

 

40584,0 40547,0 41905,0 43566,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама  бойынша шығыстар мың теңге 38330,0 40584,0 40547,0 41905,0 43566,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер.
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен облыстық мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету;
ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен облыстық мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымда

ғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

   

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымда

ғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
011. Республикалық трансферттер есебінен мың теңге 4621,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 4621,0  

Ескерту:
* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады